1995 (5) | 1996 (43) | 1997 (23) | 1998 (29) | 1999 (14) | 2000 (12) | 2001 (15) | 2002 (20) | 2003 (19) | 2004 (20) | 2005 (6) | 2006 (2) | 2007 (8) | 2008 (4) | 2009 (4) | 2010 (6) | 2011 (5) | 2012 (8) | 2013 (8) | 2014 (8) | 2015 (10)
Total 269
번호 시공 업체명 현장명 공사일자
179 [2003] 롯데건설(주)  황금동 APT현장  2003년12월
178 [2003] 롯데건설(주)  장유마트현장  2003년12월
177 [2003] SK건설(주)  운현궁현장  2003년12월
176 [2003] SK건설(주)  구일역현장  2003년10월
175 [2003] 대륭산업개발  공항동현장  2003년09월
174 [2003] 대우자동차판매  부평대한생명현장  2003년09월
173 [2003] SK건설(주)  부산광안리현장  2003년08월
172 [2003] 롯데건설(주)  서초APT현장  2003년07월
171 [2003] 대우자동차판매  안산상록수현장  2003년07월
170 [2003] 희경건설(주)  강동SK현장  2003년06월
169 [2003] 마루종합건설  양재현장  2003년06월
168 [2003] (주)아담건설  모란상가현장  2003년05월
167 [2003] SK건설(주)  대전SKT사옥현장  2003년04월
166 [2003] 롯데건설(주)  양산청어람APT현장  2003년04월
165 [2003] 청안건설(주)  창원현장  2003년03월
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10