1995 (5) | 1996 (43) | 1997 (23) | 1998 (29) | 1999 (14) | 2000 (12) | 2001 (15) | 2002 (20) | 2003 (19) | 2004 (20) | 2005 (6) | 2006 (2) | 2007 (8) | 2008 (4) | 2009 (4) | 2010 (6) | 2011 (5) | 2012 (8) | 2013 (8) | 2014 (8) | 2015 (10)
Total 10
번호 시공 업체명 현장명 공사일자
10 [2015] (주)현대중공업  SPAR HULL  2015년12월
9 [2015] 강토건설  대구동일동호텔신축현장  2015년11월
8 [2015] SK건설(주)  인천검단SK VIEW  2015년11월
7 [2015] KB건설  충주수안보  2015년09월
6 [2015] 삼도건설  포항메트로시티  2015년09월
5 [2015] SK건설(주)  신동탄SK VIEW PARK2차  2015년06월
4 [2015] SK건설(주)  강변SK VIEW  2015년06월
3 [2015] (주)현대중공업  해양AASTA HANSTEEN  2015년05월
2 [2015] (주)현대중공업  JSTPP  2015년03월
1 [2015] (주)현대중공업  해양DBU선상  2015년01월